Roditelji Sretna mama 13. listopada 2016.

Mogu li istodobno primati porodiljnu i naknadu za nezaposlene?

mama, beba, laptop
Foto: Thinkstock
klokanica postala miss7mama.24sata.hr

Pravna klinika odgovara na pitanje mame kojoj istječe ugovor o radu, a još prima porodiljnu naknadu za treće dijete

Istječe mi ugovor o radu na određeno vrijeme, a trenutno koristim porodiljnu naknadu za treće dijete. Što ako mi poslodavac ne produži ugovor o radu? Do kraja porodiljne naknade mi je preostalo 16 mjeseci. Mogu li istodobno primati i naknadu za nezaposlene i porodiljnu naknadu?

Stranka je postavila sljedeća pitanja za koja smatra da su bitna za razrješenje njezina predmeta:

I.) Što ako poslodavac ne produži ugovor o radu?

II.) Može li se istodobno primati naknadu za vrijeme nezaposlenosti i porodiljnu naknadu?

I.) „Porodiljne“ naknade uređuje Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ( NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, dalje: ZRRP ). Prema čl. 27. ZRRP, nezaposleni roditelj može ostvariti pravo na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada pod uvjetom da na dan rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:
1. da je hrvatski državljanin ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj,
2. da ima neprekidno prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje 3 godine,
3. da je zdravstveno osiguran prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju,
4. da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije rođenja djeteta ili da se u evidenciju nezaposlenih osoba prijavio:

  • u roku od 90 dana od dana završetka redovitog školovanja ili studija ili 30 dana od dana
  • završnog ispita,
  • u roku od 30 dana od dana prekida redovitog školovanja ili studija ili
  • u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, službe ili obavljanja samostalne djelatnosti ili primanja novčane naknade zbog bolovanja, ako u trenutku prestanka tih okolnosti ima najmanje 6 mjeseci neprekidnoga radnog staža.

Rodiljnu poštedu od rada obvezno od rođenja djeteta do 70. dana od dana rođenja djeteta koristi majka djeteta, te istu ima pravo koristiti do navršenog 6. mjeseca života djeteta, u neprekinutom trajanju. Po isteku prava na rodiljnu poštedu od rada korisnik ima pravo naroditeljsku poštedu od rada u trajanju do navršene 1. godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno u trajanju do navršene 3. godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete ( čl. 28., čl. 29. ZRRP ).

Prema čl. 30. ZRRP, nezaposleni roditelj koji koristi pravo na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada ima za vrijeme korištenja tih prava pravo na novčanu naknadu („porodiljnu naknadu“) u iznosu 50% proračunske osnovice (mjesečno 1.663,00 kn). Korisnik je dužan prijaviti Zavodu svaku promjenu, u roku od 8 dana od dana nastanka okolnosti koje utječu na korištenje priznatog prava. Korisnik koji ne postupi sukladno tome dužan je Zavodu nadoknaditi nastalu štetu i ostvareni nepripadajući primitak, s pripadajućom kamatom te ga uplatiti na račun državnog proračuna, a sve u roku od 8 dana oda dana zaprimljene pisane obavijesti Zavoda o utvrđenim okolnostima ( čl. 52. ZRRP ).

Prema navedenome, roditelj može steći pravo na novčanu naknadu temeljem nezaposlenosti jedino ako u trenutku rođenja djeteta ispunjava navedene uvjete.

S obzirom na to da Vam je istekao ugovor o radu te da ste sada nezaposlena osoba, smatramo da ste dužni prijaviti Zavodu navedene promjene, a u suprotnom biste mogli odgovarati za štetu te za ostvareni nepripadajući primitak.

Sukladno tome, više nemate pravo primati novčanu naknadu kao zaposlen roditelj, već možete zahtijevati od Zavoda da primate novčanu naknadu po osnovi nezaposlenosti, ako ispunjavate sve zakonske uvjete. Pritom biste primali novčanu naknadu u mjesečnom iznosu od 1.663,00 kn do navršene treće godine života Vašeg djeteta, budući da je riječ o trećem djetetu.

mama, beba, laptop | Author: Thinkstock Foto: Thinkstock

II.) Prema čl. 37. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ( NN 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13, 153/13, dalje: ZPZ ), pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog  odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u koje je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima.

Nadalje, pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba kojoj je presta radni odnos ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa ( čl. 38. ZPZ ).

Iz navedenog proizlazi da se, u smislu ZPZ-a, vrijeme provedeno na rodiljnom i roditeljskom dopustu izjednačava s vremenom provedenim na radu. Posljedica navedenog jest da nije moguće primati novčanu naknadu pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dok se prima i porodiljna naknada. Sukladno tome, ako se u međuvremenu ne zaposlite, pravo na novčanu naknadu pri Zavodu možete steći tek nakon prestanka roditeljskog dopusta, na način da se prijavite Zavodu i podnesete zahtjev u roku od 30 dana od prestanka dopusta. Pri tom ćete ispunjavati uvjet od najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, jer će Vam se u vrijeme
provedeno na radu uračunati vrijeme provedeno na rodiljnom i roditeljskom dopustu.

Komentari 0

Komentiraj, znaš da želiš!

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.