Roditelji Pravni savjeti 26. siječnja 2022.

Dječji doplatak: Sve što trebaš znati u 2022.

Foto: Shutterstock ; dječji doplatak
klokanica postala miss7mama.24sata.hr

Pravo na dječji doplatak stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima utvrđenim Zakonom.  U ovom članku objasnit ćemo tko sve ima pravo na dječji doplatak, kako se podnosi zahtjev, koja dokumentacija je potrebna i koji su uvjeti za ostvarenje dječjeg doplatka.

Dječji doplatak je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Njegov iznos nije jednak za sve korisnike, već ovisi o nizu faktora. Pravo na dječji doplatak stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima utvrđenim Zakonom. 

Tko ima pravo na dječji doplatak?

Pravo na dječji doplatak može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju odluke nadležnog tijela, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju. 

Doplatak za djecu može se koristiti za djecu rođenu u braku, izvan braka, za posvojenu djecu ili pastorčad, za uzdržavanu unučad i drugu djecu bez roditelja. 

Pravo na doplatak za djecu može se ostvariti ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 70% proračunske osnovice. Proračunska osnovica za 2021. godinu iznosi 3.326,00 kn. Ostvaruje se preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Do koje godine se dobiva dječji doplatak?

Doplatak za djecu pripada do navršene 15. godine života djeteta, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15 godina života, a nakon toga ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak razreda zbog zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti.

Doplatak za djecu pripada za dijete na školovanju u srednjoj školi do završetka tog školovanja, ali najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 19 godina života.

Za dijete s oštećenjem zdravlja, utvrđenim prema posebnim propisima, doplatak za djecu pripada i nakon navršene 19. godine, ali najduže do 21. godine života.

Pravo na doplatak za djecu koja nisu završila školu u predviđenom roku zbog bolesti produžuje se i nakon navršenih godina života do kojih im pripada doplatak za djecu, a najduže do 21. godine života. Doplatak za djecu pripada i za razdoblje u kojem je dijete spriječeno redovito pohađati školu zbog bolesti.

Za dijete s težim ili teškim invaliditetom, što se dokazuje nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pravo na doplatak traje sve dok taj invaliditet postoji, pod uvjetom da je nastao prije 18. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja djeteta.

Koji su uvjeti za dječji doplatak

U Zakonu o doplatku za djecu određeni su sljedeći uvjeti za stjecanje tog prava:

 • da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva
 • da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske,
 • da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice,
 • da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom,
 • da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete.

Iznimno, pravo na doplatak za dijete s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom i za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva.

 | Author: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL ; pravo na dječji doplatak

Podnošenje zahtjeva za dječji doplatak

Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, putem e-Usluga, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik. Zahtjeve je moguće predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske.
 
Uz zahtjev se podnosi dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put. Detaljne informacije vezano uz postupak podnošenja zahtjeva kao i podatcima i dokumentaciji koju trebate priložiti nalaze se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dječji doplatak dokumentacija

Zahtjev za dječji doplatak podnosi se područnoj službi/uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, slijedom prebivališta podnositelja zahtjeva. Zahtjev se može podnijeti i putem usluge e-Građana.

U zahtjevu treba navesti:

 • identifikacijske podatke (OIB, MBG, ime i prezime) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva,
 • kao članove kućanstva podnositelj zahtjeva navodi bračnog/izvanbračnog druga i druge članove obitelji, pod uvjetom da zajedno žive, privređuju i troše ostvareni ukupni dohodak,
 • adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica i kućni broj i država prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva),
 • je li podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu,
 • u kojem je odnosu/srodstvu podnositelj zahtjeva s djecom za koju traži doplatak za djecu (roditelj, djed, baka, očuh, maćeha, skrbnik) i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva,
 • za članove kućanstva jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi boravi li ili prebiva dijete za koje traži doplatak za djecu izvan RH ostvaruje li se za dijete doplatak za djecu u drugoj državi,
 • koju vrstu prihoda/dohodaka/naknada ostvaruju svi članovi kućanstva, uključujući i djecu za koju se traži doplatak za djecu,
 • postoji li invaliditet ili oštećenje zdravlja djeteta za koje se traži doplatak za djecu,
 • je li djetetu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja (težim ili teškim invaliditetom) osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima,
 • IBAN tekućeg računa banke podnositelja zahtjeva/korisnika doplatka za djecu.

Tiskanica zahtjeva dostupna je na mrežnoj stranici HZMO-a, a može se i kupiti u prodavaonicama Narodnih novina. Zahtjev se može se podnijeti i usmeno u zapisnik, a može se predati besplatno i u svim poštanskim uredima na području RH.

Novi korisnici 

Uz zahtjev za prvo priznavanje prava na doplatak za djecu dostavlja se sljedeće:

Za podnositelja zahtjeva:

 • preslika osobne iskaznice
 • potvrda o  rođenju, vjenčanju, razvodu
 • potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusu člana njihove obitelji
 • rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu, o čuvanju i odgoju djeteta)
 • potvrda banke (ovlaštenje/suglasnost) o broju tekućeg računa na koji će se isplaćivati doplatak za djecu.

 | Author: Shutterstock Foto: Shutterstock ; dječji doplatak

Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:

 • dokaz o smrti roditelja
 • dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
 • dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
 • rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja.

Za djecu za koju se traži doplatak:

 • rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani
 • medicinska dokumentacija radi utvrđivanja stupnja oštećenja zdravlja.

Za članove kućanstva:

 • preslika osobne iskaznice za punoljetnog člana
 • rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani za maloljetnu djecu za koju se ne traži pravo na doplatak za djecu.

Utvrđivanje ukupnog dohotka kućanstva

HZMO podatke o ostvarenom ukupnom dohotku i drugim primanjima pribavlja od Porezne uprave službenim putem. 

Podnositelj zahtjeva obvezan je za sebe i druge članove kućanstva dostaviti:

 • potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu
 • potvrdu poslodavca o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a
 • potvrdu centra za socijalnu skrb o naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja i o udomiteljskoj naknadi. 

Ako se pravo ostvaruje samo za dijete/osobu s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom ili za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dokazi o prihodima se ne podnose.

Iznos doplatka za 2022. godinu

Proračunska osnovica za 2022. godinu iznosi 3.326,00 kn.
Dohodovni cenzus (70% od proračunske osnovice) iznosi  2.328,20 kn.

U skladu s cenzusnim grupama određene su svote doplatka za djecu, i to:

 • ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 543,14 kn, doplatak za djecu određuje se u svoti od 299,34 kn
 • ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 543,14 kn, a ne prelazi 1.119,53 kn, doplatak za djecu određuje se u svoti od 249,45 kn
 • ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 1.119,53 kn, a ne prelazi 2.328,20 kn, doplatak za djecu određuje se u svoti od 199,56 kn
 • za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili im je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 25 % (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)
 • za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili mu je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 15% (344,24 kn, 286,87 kn ili 229,49 kn)za dijete s utvrđenim oštećenjem zdravlja, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 25 % (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)
 • za korisnike koji pravo ostvaruju prema članku 122. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja), svota doplatka za dijete iznosi 374,18 kn
 • za korisnike koji ostvaruju pravo prema članku 22. Zakona o doplatku za djecu (za dijete s težim ili teškim invaliditetom) svota doplatka za dijete iznosi 831,50 kn.

Treba li se produživati pravo na dječji doplatak?

Pravo na dječji doplatak pripada od dana podnošenja zahtjeva, osim kod novorođenčadi, gdje teče od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od rođenja.

Zahtjevi i dokazi za nastavak ostvarivanja prava na dječji doplatak od 1. ožujka tekuće godine, bez prekida u isplati, podnose se u svakoj godini u razdoblju od siječnja do 1. ožujka. Tada se prema ukupnom dohotku kućanstva korisnika ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini ponovno utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava, odnosno dohodovni cenzus i pripadajući iznosi doplatka za djecu.

Ako se zahtjev podnese nakon 1. ožujka tekuće godine, pravo se može ostvariti, ali ne nastavno od 1. ožujka, već od datuma kada je zahtjev podnesen.

Potvrde o ukupnom dohotku i redovnom školovanju HZMO nabavlja službenim putem. Korisnik dječjeg doplatka uz zahtjev stoga ne prilaže dokaze o dohotku ili naknadama ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, osim naknade bolovanja koju je isplatio poslodavac na teret HZZO-a, naknade udomitelju (bez opskrbnine), naknade roditelju njegovatelju i njegovatelju, ostvarenog neto dohotka u inozemstvu, ukupno isplaćene svote inozemne mirovine.

Komentari 0

Komentiraj, znaš da želiš!

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.