Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Ovi uvjeti korištenja objavljeni su 27.03.2018. na miss7mama.24sata.hr

Ovi uvjeti korištenja objavljeni su 16. veljače 2024. na miss7mama.24sata.hr

I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA
U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.24sata.hr i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: "web servis") te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: "Uvjeti“), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.


2. 24SATA d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisu. 24SATA d.o.o. pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga, kako je navedeno u nastavku ovih Uvjeta, a u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.


3. Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
4. Ovi Opći uvjeti korištenja su važeći od trenutka njihove objave. 24SATA zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA
5. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.


6. sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja 24 sata d.o.o. Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti. novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, gospodarskim ili vjerskim pitanjima objavljenim u elektroničkoj publikaciji osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima:

 • Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja.
 •  Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju,
 • U slučaju prijenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst: "Ovdje pročitajte izvorni tekst" povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora.
 • Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.
 • Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog nakladnika predstavljao prvu obradu teme.

7.    Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili servisa putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, servisa ili stranice.


8.    Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je 24SATA d.o.o. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera (primjerice: PIXSELL, VEČERNJI LIST d.o.o. i sl.), u kojem slučaju 24SATA d.o.o. ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. 24SATA d.o.o. ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.


9.    U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležmim sudovima.


10.    Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a 24SATA d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. KORIŠTENJE SADRŽAJA KOJEG KORISNIK ČINI DOSTUPNIM ILI DOSTAVLJA 24SATA
11.    Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio 24SATA d.o.o. podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane 24SATA d.o.o. na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. "RSS feed" a sve u skladu s ovim Uvjetima.


12.    Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika 24SATA d.o.o. kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude 24SATA d.o.o., a za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom a u korist 24SATA a d.o.o.


13.    Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe 24SATA d.o.o.), a kao i svaka dostava 24SATA d.o.o. određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude 24SATA d.o.o. Ponuda 24SATA d.o.o., a odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa i tiskanih medija, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi 24SATA d.o.o.-u ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a 24SATA d.o.o. u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem "streaminga, "downloadinga", "broadcasta", "thumbnaila" ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i 24SATA d.o.o. sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.


14.    24SATA d.o.o. će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.


15.    Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja 24SATA d.o.o. te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja 24SATA d.o.o. stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema 24SATA d.o.o. koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je 24SATA d.o.o. predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.
16.  Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da 24SATA d.o.o. ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste. Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web servisu 24sata dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima ponašanja na web servisu 24sata te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

  
IV. SADRŽAJ OBJAVLJEN OD STRANE KORISNIKA
17.    Pravila ponašanja
Kako bi održali komunikaciju na web servisu pristojnom te kako bi osigurali da se komunikacija odvija uz međusobno poštivanje svih sudionika, svaki korisnik usluga ovog web servisa prihvaća sljedeća pravila ponašanja te je obvezan pridržavati ih se prilikom korištenja naših usluga.
Ukoliko dođe do promjena  odredbi Uvjeta korištenja koje se tiču sadržaja objavljenog od strane korisnika web servisa, obavijestit ćemo Vas o tome.


17.1.    Opće odredbe
Prilikom komunikacije s drugim korisnicima web servisa, budite obzirni i tolerantni. Odnosite se prema drugima s poštovanjem. Vodite računa o sadržaju svojih objava i komentara. Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji objavljuje na ovom web servisu. Objavljeni sadržaj korisnika mora biti u skladu sa zakonskim odredbama te poštivati prava trećih osoba.

17.2.    Ograničenja objave sadržaja
Sloboda objavljivanja sadržaja svakog korisnika biti će ograničena u mjeri u kojoj taj sadržaj povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan pravnim propisima. Širenje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan moralnim načelima nije prihvatljiv na ovom web servisu. Svaki korisnik može snositi pravne posljedice za povrede pravnih propisa objavom neprimjerenog sadržaja. Sadržaj objavljen na ovom web servisu ni u kojem slučaju ne smije prekršiti sljedeće kriterije:

 1. Prijevara: Zabranjen je sadržaj koji namjerno vara ili iskorištava druge korisnike ili treće strane ili namjerno pogrešno prikazuje činjenice kako bi naveo druge fizičke ili pravne osobe da djeluju ili da se suzdrže od djelovanja na način koji šteti imovini tih osoba ili drugih fizičkih ili pravnih osoba s ciljem pribavljanja njihove imovine. Izjave koje promoviraju ili koordiniraju takve aktivnosti su također zabranjene.
 2. Zaštita podataka i privatnosti: Zabranjen je sadržaj koji sadrži, zahtijeva ili nudi osobne ili povjerljive podatke od drugih korisnika ili trećih osoba, kao što su medicinski podaci, adresa ili financijski podaci.
 3. Nasilje: Zabranjen je sadržaj koji potiče, podržava ili poziva na nasilje. Izjave kojima se prijeti smrću ili nanošenjem ozljeda drugim osobama su također zabranjene. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji nudi ili traži počinjenje nasilja kao i sadržaj koji zagovara takvo postupanje ili veliča nasilje, uključujući i šaljivi sadržaj ukoliko je izjavljen u nasilničkom kontekstu.
 4.  Kleveta, diskriminacija i/ili govor mržnje: Zabranjen je sadržaj koji potiče mržnju ili omalovažava, vrijeđa, ocrnjuje ili šteti određenim osobama ili skupinama. Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren protiv određenih etničkih skupina, religija, seksualne orijentacije, spola, spolnog identiteta, invalidnosti ili teških bolesti ili drugih osoba.
 5. Nezakoniti i/ili nesigurni proizvodi: Zabranjen je sadržaj kojim se prodaje, kupuje, nudi, oglašava, donira, poklanja ili na drugi način trguje nezakonitim i/ili nesigurnim proizvodima. Takvi proizvodi uključuju, ali se ne ograničavaju na: drogu, lijekove koji se izdaju na recept, ugrožene životinje i biljke, itd.
 6. Nasilništvo, uhođenje i/ili zastrašivanje: Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren na ismijavanje osoba. Zabranjen je i sadržaj koji se smatra neprestanim neželjenim kontaktom ili služi za zastrašivanje drugih, kao npr. prijeteće poruke.
 7. Negativni učinci na građanski diskurs ili izbore: Zabranjen je sadržaj koji bi mogao imati negativan učinak na građanski diskurs ili izbore ili rezultate izbora. Zabrana uključuje sadržaj za koji je vjerojatno da bi mogao zavarati ili neprimjereno utjecati na izbore ili druge građanske procese, kao što su lažna izvješća (lažne vijesti) koje se šire na manipulativni način.
 8. Povreda osobnih prava: Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju osobna prava trećih osoba (kao što su čast ili pravo na osobnost). Diskreditiranje ili defamacija osoba je također zabranjena. Zabranjen je sadržaj koji nezakonito zadire u čast i privatnost drugih osoba. Ova zabrana osobito uključuje dijeljenje fotografija ili sadržaja koji koriste obilježja trećih osoba bez njihovog pristanka.
 9. Pornografija ili seksualizirani sadržaj: Zabranjen je seksualni sadržaj, uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije ili druge prikaze nagih osoba ili seksualnih činova. Zabranjeno je i nuđenje seksualnih usluga.
 10. Rizik za javnu sigurnost: Zabranjen je sadržaj koji se može smatrati ozbiljnom prijetnjom javnoj sigurnosti. Ova zabrana uključuje, ali se ne ograničava na bilo koji sadržaj koji sadrži izjave o namjeri, prijetnji ili poziva na počinjenje nasilja protiv određenih osoba, skupina ili imovine ili na izradu oružja ili eksploziva.
 11. Zaštita maloljetnika: Zabranjen je sadržaj koji ugrožava sigurnost maloljetnih osoba, što osobito uključuje sadržaj koji može prouzročiti fizičku, psihičku ili moralnu štetu maloljetnicima.
 12. Samoozljeđivanje: Zabranjen je sadržaj kojim se namjerno ili nenamjerno promiče, veliča ili potiče samoubojstvo ili samoozljeđivanje. Rasprave ili diskusije o ovoj temi dopuštene su isključivo ukoliko su objektivne i obzirne.
 13. Teroristički sadržaj: Zabranjen je sadržaj koji izravno ili neizravno potiče na počinjenje terorističkih djela, koji veliča ili zagovara terorističke aktivnosti, koji poziva na sudjelovanje u terorističkim organizacijama ili njihovo financiranje ili zagovara ili sadrži prijetnje o počinjenju terorističkih djela. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji sadrži upute o izradi i korištenju eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja kao i štetnih i opasnih supstanci te kemijskih, bioloških, radioaktvinih i nuklearnih supstanci (CBRN supstance) ili upute o drugim metodama ili postupcima s ciljem poticanja ili doprinosa počinjenju terorističkih djela. Teroristička djela su djela počinjena s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, nezakonitog prisiljavanja javnih tijela ili međunarodnih organizacija da djeluju ili se suzdrže od djelovanja ili ozbiljno destabiliziraju ili uništavaju osnovnu političku, ustavnu, ekonomsku ili socijalnu strukturu države ili međunarodne organizacije.
 14. Dobrobit životinja: Zabranjen je sadržaj koji je protivan dobrobiti životinja, kao npr. sadržaj koji trivijalizira okrutnost prema životinjama ili je usmjeren na poticanje drugih da nanose ozljede i patnju životinjama.
 15. Povreda intelektualnog vlasništva: Obvezno je poštivanje autorskih i drugih intelektualnih prava trećih osoba. Dijeljenje sadržaja koji sadrži autorska ili druga intelektualna prava dopušten je samo uz pristanak nositelja autorskog ili drugog intelektualnog prava na tom sadržaju. Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju autorska ili intelektualna prava trećih osoba.
 16. Ostalo: Zabranjen je i sljedeći sadržajaa.    

a.     pisanje velikim slovima
b.    chatanje, offtopic komentiranje
c.    spamanje ili reklamiranje stavljanjem linkova ili na drugi način
d.    citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu
e.    korištenje prostačkog ili uvredljivog korisničkog imena te korisničkog imena u kojem je sadržano ime i prezime neke druge osobe
f.    prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način
g.    pisanje drugim jezikom i pismom osim hrvatskog jezika i latiničnog pisma
h.    namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara 

17.3.    Obveza prijavljivanja nadležnim tijelima i pravosudnim organima
Sukladno relevantnim zakonskim odredbama, korisnici mogu pravno odgovarati za sadržaj koji objavljuju na ovom web servisu. 24sata d.o.o. pridržava pravo da dostavi objavljeni sadržaj korisnika ili njegove podatke državnim agencijama, nadležnim tijelima i pravosudnim organima sukladno obvezama iz članka 18. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) i članku 14. stavku 5. Uredbe (EU) 2021/784 o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, a za potrebe provođenja istrage sadržaja koji je korisnik objavio. Korisnik može biti obvezan dostaviti određene podatke na zahtjev državnih agencija, nadležnih tijela i pravosudnih organa. Obvezni smo bez odgode obavijestiti nadležna tijela i pravosudne organe i dostaviti sve relevantne informacije čim dobijemo saznanja o informacijama koje dovode do sumnje da je počinjeno ili da je vjerojatno da će biti počinjeno kazneno djelo ili da je u tijeku počinjenje kaznenog djela koje uključuje prijetnju životu ili sigurnosti osobe ili osoba.

18.    MODERIRANJE SADRŽAJA KORISNIKA
Kako bismo osigurali da je sadržaj koji korisnici objavljuju u skladu sa zakonskim propisima i u skladu s pravilima ponašanja ovih Uvjeta korištenja, provodimo moderiranje sadržaja koji korisnici objavljuju, a za koji utvrdimo da je protivan ovim Uvjetima korištenja ili zakonskim propisima.

18.1.    Postupci koji doprinose ograničavanju sadržaja
Omogućili smo korisnicima našeg web servisa da nam mogu prijaviti sadržaj koji smatraju nezakonitim ili protivnim ovim Uvjetima korištenja. Prijava se može izvršiti putem našeg mehanizma za obaviješćivanje koji je dostupan svakom korisniku ili putem e-maila na zona@24sata.hr. Zaprimljenu obavijest o takvom sadržaju ćemo razmotriti bez odgode i u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama). 

Dodatno, ukoliko vlastitim pregledavanjem objavljenog sadržaja postanemo svijesni bilo kakvog nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan našim Uvjetima korištenja, moderirati ćemo ga sukladno ovim Uvjetima korištenja.

Implementirali smo popis zabranjenih riječi koji obuhvaća određene riječi koje je zabranjeno objavljivati. Ukoliko korisnik pokušava objaviti sadržaj koji sadrži riječ sa popisa zabranjenih riječi, korisnik će biti obaviješten da se radi o nedozvoljenoj riječi. Objava takvog sadržaja neće biti dopuštena.

18.2.    Mjere ograničenja koje primjenjujemo
Primjenjujemo sljedeće mjere ograničenja kojima sprječavamo objavljivanje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan ovim Uvjetima korištenja:

18.2.1.     Uklanjanje sadržaja
Ukoliko saznamo da je određeni sadržaj nezakonit ili protivan ovim Uvjetima korištenja, ukloniti ćemo takav sadržaj sa našeg web servisa. Sporni sadržaj neće više biti javno dostupan nakon što primjenimo ovu mjeru ograničenja.

18.2.2.     Privremeno suspendiranje korisničkog računa
Ukoliko određeni korisnik opetovano objavljuje sadržaj koji je nezakonit ili protivan ovim Uvjetima korištenja te smo primjenili mjeru iz točke 18.2.1. više puta ili ukoliko je korisnik počinio osobito tešku povredu ovih Uvjeta korištenja, privremeno ćemo suspendirati korisnički račun tog korisnika.
Ova mjera će biti primjenjena ukoliko je mjera iz točke 18.2.1. primjenjena više od 2 puta te će korisnički račun biti suspendiran na rok od 5 dana.
Korisnik u odnosu na kojeg je protekao rok suspenzije će ponovo imati pristup svojem korisničkom računu, no ukoliko nakon toga protiv tog korisnika ponovno bude primjenjena mjera iz točke 18.2.1. ili ponovno počini osobito tešku povredu ovih Uvjeta korištenja, njegov će korisnički račun biti suspendiran na rok od 5 dana.
Korisnik kojemu je privremeno suspendiran korisnički račun će i dalje moći čitati sadržaj koji je dostupan na web servisu, uključujući i plaćeni sadržaj ukoliko ima aktivnu digitalnu pretplatu.

18.2.3.     Brisanje korisničkog računa
Ukoliko je prema određenom korisniku primjenjena mjera iz točke 18.2.2. više od 2 puta ili je počinio osobito tešku povredu ovih Uvjeta korištenja te nije izgledno da bi se takav korisnik ubuduće mogao suzdržati od takvog postupanja, korisniku će biti obrisan korisnički račun.


18.3.    Obrazloženje primjenjenih mjera ograničenja i odluke o obavijestima
Informirat ćemo vas ukoliko smo prema vama primjenili neku od mjera ograničenja iz točke 18.2. u odnosu na sadržaj koji ste objavili na našem web servisu ili u odnosu na vaš korisnički račun. Objasniti ćemo vam razloge zbog kojih smo poduzeli prethodno navedene mjere ograničenja te koje su vaše mogućnosti ukoliko se ne slažete s našim postupkom.

Ukoliko ste podnijeli obavijest putem našeg mehanizma za obaviješćivanje, također ćemo vas obavijestiti o našoj odluci u odnosu na sadržaj za koji ste podnijeli obavijest.


19.    STRATEGIJA BORBE PROTIV ŠIRENJA TERORISTIČKOG SADRŽAJA NA INTERNETU

Zabranjeno je objavljivanje terorističkog sadržaja na ovom web servisu. Objavljivanje takvog sadržaja smatra se ozbiljnom povredom ovih Uvjeta korištenja. Pravila postupanja navedena u ovim Uvjetima korištenja (osobito u ovoj glavi) služe tome da se spriječi ili ukloni bilo kakav teroristički sadržaj na našem web servisu. Sukladno tome, naša strategija borbe protiv terorističkog sadržaja mora biti jasno navedena.
Naši moderatori će voditi računa o tome koji se sadržaj smatra terorističkim sadržajem te posvetiti posebnu pažnju prilikom pregledavanja sadržaja kako bi utvrdili radi li se o terorističkom sadržaju. Ukoliko se utvrdi postojanje bilo kakvog terorističkog sadržaja, naš moderatori će bez odgode obavijestiti nadležna tijela o postojanju takvog sadržaja, navedeni sadržaj će odmah ukloniti s web servisa kako više ne bi bio javno dostupan te ga arhivirati za potrebe istrage nadležnih tijela. Naši moderatori će bez odgode postupiti po nalogu nadležnih tijela za uklanjanjem sadržaja koji su nadležna tijela označila kao teroristički sadržaj te će u potpunosti i transparentno surađivati s nadležnim tijelima kako bi se takav sadržaj uklonio ili kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za objavu takvog sadržaja.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN
20.    U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu, a sve temeljem odvojenog i informiranog pristanka na Pravila privatnosti. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri ćemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. Pri kreiranju korisničkog računa nije dozvoljena uporaba neprimjerenih korisničkih imena. Svaki korisnik ima pravo otvoriti jedan korisnički račun, osim ako mu 24SATA d.o.o. ne dozvoli otvaranje novog.
21.    Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
 
V. ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
22.    24sata d.o.o. je nositelj srodnih prava nakladnika informativnih publikacija te autorskih prava koja pripadaju nakladnicima informativnih publikacija na temelju zakona, pravnog posla ili druge pravne osnove, na novinarskim djelima stvorenim u radnom odnosu i po narudžbi: tekstualna, audio te audiovizualna novinarska djela.  24sata d.o.o. je nositelj autorskih i srodnih prava na bazama podataka i računalnim programima, uključujući programerski kod, te na drugim djelima i predmetima srodnih prava stvorenim u radnom odnosu ili po narudžbi. 
23.    24sata d.o.o. pridržava sva svoja isključiva autorska i srodna prava iz točke 22. 24sata d.o.o. zadržava isključivo pravo odobrenja korištenja predmeta zaštite prava intelektualnog vlasništva na svim objavljenim sadržajima (tekstualni, vizualni i audio materijali, baze podataka i programerski kod).
24.    Svako neovlašteno umnožavanje, distribucija priopćavanje javnosti na bilo koji način te prerada cijelog sadržaja ili bilo kojeg dijela sadržaja na web servisu 24sata bez prethodnog pisanog odobrenja smatra se povredom autorskih i srodnih prava 24sata.
25.    Kad netko koristi dijelove web servisa 24sata koji sadrže dnevne novosti i druge vijesti ili druge medijske informacije za izradu svojih medijskih i drugih javnih objava, dužan je navesti 24sata kao izvor kojeg je koristio, i to tako da na primjeren, jasan i vidljiv način označi:
– naziv 24sata kao nakladnika informativnih publikacija čiji sadržaj koristi te
– ime i prezime novinara koji je potpisan na web servisu 24sata, ako je to u skladu s uobičajenom praksom u medijskom izvješćivanju.
26.    24sata d.o.o. pridržava sva svoja autorska i srodna prava na cijelom sadržaju servisa 24sata.hr, uključujući metapodatke, te nije dopušteno rudarenje teksta i podataka bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja 24sata, kao ni bilo kakvo korištenje ili zadržavanje podataka prikupljenih rudarenjem bez prethodnog pisanog odobrenja 24sata. 24sata d.o.o. zadržava pravo korištenja podataka prikupljenih rudarenjem teksta i podataka sa portala 24sata.hr u odnosu na sve pružatelje usluga informacijskog društva te je za zadržavanje i svako komercijalno i nekomercijalno korištenje rezultata podataka prikupljenih rudarenjem teksta i podataka, struganjem sadržaja ili bilo kojim drugim načinom prikupljanja i ekstrahiranja sadržaja, potrebna izričita pisana suglasnost Izdavača kao nositelja prava.  Također, nije dopušteno korištenje objavljenih novinskih članaka i fotografija s web servisa 24sata u drugim sredstvima javnog priopćavanja, bez prethodnog pisanog odobrenja 24sata.
27.    Pružatelji usluga informacijskog društva dužni su za umnožavanje, priopćavanje javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti, te svako drugo iskorištavanje autorskim i srodnim pravima zaštićenog sadržaja web servisa 24sata pribaviti prethodno pisano odobrenje 24sata te sadržaj koristiti isključivo u skladu s uvjetima iz takve suglasnosti. 
28.    Osoba koja smatra da je 24sata povrijedio njena autorska i srodna prava ovlaštena je takvu povredu odmah prijaviti redakciji web servisa 24sata ili 24sata te označiti koji sadržaj na web servisu 24sata smatra povrjeđujućim. 24sata d.o.o. će svaku takvu prijavu odmah razmotriti te će, u slučaju utvrđivanja povrede, u najkraćem roku ukloniti sporni sadržaj.

VI. PRIMANJE OBAVIJESTI 
29.    Korisnici koji su članovi on line zajednice na servisu 24SATA primaju obavijesti i poruke kroz svoje korisničko sučelje.
30.    Članovi online zajednice međusobno mogu jedni drugima slati privatne poruke. Preduvjet za to je da se međusobno prate. Administratori takve poruke ne čitaju niti sankcioniraju njihov sadržaj te 24SATA d.o.o. za njega ni na koji način ne odgovara. Ako korisnik ne želi više primati privatne poruke od drugog korisnika, može ga blokirati.

VII. OPĆENITO
31.    Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.